สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง                                                                                                           Update 21/7/58


**หากต้องการค้นหาในศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการสามารถค้นหาได้ในหมวดหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง                     
                 

       กด Ctrl+F เพื่อค้นหาด้วยคำค้น               

ลำดับที่ เรื่อง ดาวน์โหลด /Link
1 การขออนุญาตการรับเสี่ยงภัยไว้เองเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุน
2 การขออนุญาตเอาประกันภัยต่อเกินกว่าความเสี่ยงภัยสุทธิ (NAR) ของบริษัทประกันชีวิต
3 การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
5 การรับรองสถาบันให้เป็นผู้อบรมผู้ขอรับ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และหลักสูตรการอบรมที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน
6 การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
7 การขอความเห็นชอบซื้อ/ขาย ทรัพย์สินกับกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท
8 การขอความเห็นชอบนำสินทรัพย์ลงทุนไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
9 การขอความเห็นชอบนำให้ใช้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร และสถานที่ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท
10 การขอความเห็นชอบลดทุนจดทะเบียน
11 การขออนุญาตซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย/การขออนุญาตก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
12 การให้ความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบและข้อความแบบปกติ
13 การให้ความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบและข้อความแบบยูนิตลิงค์และยูนิเวอร์แซลไลฟ์
14 การให้ความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบและข้อความแบบอัตโนมัติ
15 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรยูนิเวอร์แซลไลฟ์
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
18 การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
19 การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
20 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
21 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
22 การขออนุญาตเปิดสอบนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา (รอบพิเศษ)
23 การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน/นายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Insurance)
24 การแจ้งชื่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต(วินาศภัย) เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์
25 การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยระบบออนไลน์ (E-Service)
27 การแจ้งเปลี่ยนแปลงนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยเข้า/ออกสังกัดนิติบุคคล
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (ชีวิต)
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (วินาศภัย)
30 การขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (ชีวิต)
31 การขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (วินาศภัย)
32 ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกใบขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย.pdf
33 การสัมมนาเพื่อนับชั่วโมงอบรมประกันชีวิต
34 การสัมมนาเพื่อนับชั่วโมงอบรมประกันวินาศภัย
35 การให้ความเห็นขอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมประกัน
36 การให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมการประกันชีวิต
37 การให้ความเห็นขอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมประกันวินาศภัย
38 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล (การยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์)
39 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล (หลังจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล)
40 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล(กรณีขาดต่ออายุใบอนุญาตและขอรับใบอนุญาตใหม่)
41 การขึ้นทะเบียน การต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ของนิติบุคคล
42 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ หรือระบบการส่งรายงานทางอิเล็คทรอกนิคส์
43 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ในรูปกระดาษ
44 การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินสำหรับการรับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัย (นิติบุคคล)
45 การเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย (นิติบุคคล)
46 การเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/ วินาศภัย
47 การออกใบอนุญาต (เมื่อผ่านการทดสอบความรู้)
48 นิติบุคคลแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นิติบุคคลเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาหรือผู้บริหารสาขา
รายการที่จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียน
49 นิติบุคคลแจ้งนายทะเบียนยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากสำหรับการรับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัย
50 การเปิดสาขาของบริษัทประกันภัย
51 การขอรับใบอนุญาตเปิดสาขาของบริษัทประกันภัย
52 การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
53 การขออนุญาตเลิกสาขาของบริษัทประกันภัย
54 การขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาของบริษัทประกันภัย
55 การยื่นขอรับความเห็นชอบ อัตโนมัติ (File and Use)
56 การยื่นขอรับความเห็นชอบแบบต่ออายุ
57 การยื่นขอรับความเห็นชอบทั่วไป (รวมการยื่นขอแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
     

 

 สำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาค

 

ลำดับที่ เรื่อง ดาวน์โหลด /Link
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
5 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
6 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
7 การขออนุญาตเปิดสอบนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดารอบพิเศษ

 

 

     กลับด้านบน