โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันภัย ด้านการประกันวินาศภัย(Insurance Bureau System)

เตรียมพร้อมเริ่มใช้งานระบบจริง 1 มกราคม 2561

คำสั่งและประกาศ

คำสั่ง คปภ. ที่ ๑๒/๒๕๖๐
เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการรับประกันวินาศภัยและค่าสินไหมทดแทน
updated 14/12/60
ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง กำหนดแบบรายงานการรับประกันวินาศภัยและค่าสินไหมทดแทน พ.ศ.๒๕๖๐
  
updated 26/12/60
ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง กำหนดแบบรายงานการรับประกันวินาศภัยและค่าสินไหมทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
updated 28/12/61

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรม Generate XML File สำหรับส่งข้อมูล 32 bit    updated 09/03/63
โปรแกรม Generate XML File สำหรับส่งข้อมูล 64 bit    updated 09/03/63
โปรแกรม Conversion สำหรับส่งข้อมูล 32 bit updated 11/11/62
โปรแกรม Conversion สำหรับส่งข้อมูล 64 bit updated 11/11/62

หนังสือเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานสำหรับบริษัทประกันภัย updated 24/09/62
แนวทางแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการนำส่งข้อมูล updated 24/09/62
คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูล Conversion updated 24/09/62
คู่มือการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ updated 17/12/60

แบบรายการและโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยตามแนบท้าย

การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ updated 19/09/59
การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ updated 19/09/59
การประกันภัยทรัพย์สิน updated 19/09/59
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง updated 19/09/59
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด updated 19/09/59
การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ updated 19/09/59

Word File   

การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ updated 19/09/59
การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ updated 19/09/59
การประกันภัยทรัพย์สิน updated 19/09/59
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง updated 19/09/59
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด updated 19/09/59
การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ updated 19/09/59

ตาราง MasterData

รหัสบริษัทประกันวินาศภัย updated 15/05/62
ตารางรหัสจังหวัด, อำเภอ, ตำบล    updated 15/11/62
รหัสประเทศ updated 16/05/59


การดำเนินงานโครงการ

การประชุม

คำถาม-ตอบจากการประชุมในวันที่ 8 กันยายน 2558  |

23 กรกฎาคม 2558  |

7 พฤษภาคม 2558  |คำถาม-ตอบในการประชุม|

25 กุมภาพันธ์ 2558 |คำถาม-ตอบในการประชุม |

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลด้านการประกันภัย โทร.(66)2515-3995-9 ต่อ 7208
ติดต่อทางอีเมล click ที่นี่