แบบฟอร์มคำขอ

Title ไฟล์ข้อมูล
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.1) ดาวน์โหลด
หนังสือให้ความยินยอมกระทำการแทน (ชีวิต) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1) ดาวน์โหลด
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริทอื่น (ตช.6) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกัน (นช.12) ดาวน์โหลด
คำขออนุญาตเปิดสาขา ของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.11) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันวินาศภัย (ตว.9) ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองประวัติและคุณสมบัติของกรรมการ (ชีวิต) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.5) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจนายหน้า ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.7) ดาวน์โหลด
คำขออนุญาตเปิดสาขา ของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.11) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.7) ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองประวัติและคุณสมบัติของกรรมการ (วินาศภัย) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สถาบันการเงินหรือนิติบุคคล) (นว.8) ดาวน์โหลด

Pages