ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย สำหรับการประกันต่อ โดยตั้งเป็นสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย สำหรับการประกันต่อ โดยตั้งเป็นสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ

(Ministerial Regulation on Rules and Procedures for Applying and Issuing Reinsurance Licenses in a Form of a Branch of a Foreign Insurance Company)

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Monday, October 29, 2561