ประมวลภาพสัมมนา The U.S. Insurance Regulation and Supervision หัวข้อ Effective Group Supervision