ข้อมูลทางทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย (Registration Information)

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

ข้อมูลทางทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย (Registration Information)

ปี 2563 (ณ วันที่)

ปี 2562 (ณ วันที่)

ปี 2561 (ณ วันที่)

ปี 2560 (ณ วันที่)

ปี 2559 (ณ วันที่)

ปี 2558 (ณ วันที่)

ปี 2557 (ณ วันที่)

ปี 2556 (ณ วันที่)

ปี 2555 (ณ วันที่)

ปี 2554 (ณ วันที่)

ปี 2553 (ณ วันที่)

ปี 2552 (ณ วันที่)

ปี 2551 (ณ วันที่)