รายงานช่องทางการขายธุรกิจประกันชีวิต (Distribution Channel Report)

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

รายงานช่องทางการขายธุรกิจประกันชีวิต (รายเดือน)

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

รายงานช่องทางการขายธุรกิจประกันชีวิต (Distribution Channel Report)
สถิติประกันชีวิต (Life Insurance Statistics)

รายงานช่องทางการขายธุรกิจประกันชีวิต (Distribution Channel Report)