ผลการรับประกันชีวิต แบ่งตามจังหวัดหรือสาขาบริษัท (Direct premium by provinces)

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

ผลการรับประกันชีวิต แบ่งตามจังหวัดหรือสาขาบริษัท (Direct premium by provinces)

ตารางผลการรับประกันชีวิต แบ่งตามประเภทการรับประกันภัย และภาค

ตารางผลการรับประกันชีวิต แบ่งตามจังหวัดหรือสาขา รวมทุกประเภทของการประกันชีวิต

ตารางผลการรับประกันชีวิต แบ่งตามจังหวัดหรือสาขา ประเภทสามัญ

ตารางผลการรับประกันชีวิต แบ่งตามจังหวัดหรือสาขา ประเภทอุตสาหกรรม

ตารางผลการรับประกันชีวิต แบ่งตามจังหวัดหรือสาขา ประเภทกลุ่ม

ตารางผลการรับประกันชีวิตแบ่งตามจังหวัดหรือสาขาประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคล