สำหรับคนกลางประกันภัย

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

สำหรับคนกลางประกันภัย

หลักเกณฑ์การมอบรางวัล

แบบฟอร์มคำขอ

ตัวแทนนายหน้าประกันภัย

กรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล

กรณีผู้ขอเป็นสถาบันการเงิน

ผู้ประเมิน

ผู้ประเมินวินาศภัย