ข้อมูลทางทะเบียนบริษัทประกันชีวิต (Registration Information)

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

ข้อมูลทางทะเบียนบริษัทประกันชีวิต (Registration Information)

ปี 2563 (ณ วันที่)

ปี 2562 (ณ วันที่)

ปี 2561 (ณ วันที่)

ปี 2560 (ณ วันที่)

ปี 2559 (ณ วันที่)

ปี 2558 (ณ วันที่)

ปี 2557 (ณ วันที่)

ปี 2556 (ณ วันที่)

ปี 2555 (ณ วันที่)

ปี 2554 (ณ วันที่)

ปี 2553 (ณ วันที่)

ปี 2552 (ณ วันที่)

ปี 2551 (ณ วันที่)

ปี 2550 (ณ วันที่)