รายชื่อบริษัท สาขา ของบริษัทประกันชีวิต (Number of branch for Life Insurance Companies)

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

ใบอนุญาติเปิดสาขา

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

สรุปจำนวนสาขา แยกตามบริษัท

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551