ข้อมูลสถิติประกันภัย (Market Statistics)

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

สถิติตัวแทนนายหน้า (Agent / Broker Statistics)

สถิตินายหน้านิติบุคคล (Juristic Broker Statistics)

สถิติรวมคนกลางประกันภัย (Total number of Agents / Brokers)

สถิติการออกใบอนุญาต (Issuing of Licenses Statistics)

สถิติการสอบ (License Examination Statistics)

สถิติประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance Statistics)

สถิติเงินกองทุนตามความเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio Statistics)

7 วันอันตราย เทศกาล (Claim Payment during New Year and Water Festival)

เงินเข้าออกนอกราชอาณาจักร (Cash flow outside Kingdom of Thailand)

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัยรายปี (Annual Report)

รายงานการรับประกันภัยจำแนกตามช่องทางการขาย (Distribution Channel Report)

สถิติประกันชีวิต (Life Insurance Statistics)