ข้อมูลสถิติประกันภัย (Market Statistics)

.

สถิติตัวแทนนายหน้า (Agent / Broker Statistics)

สถิตินายหน้านิติบุคคล (Juristic Broker Statistics)

สถิติรวมคนกลางประกันภัย (Total number of Agents / Brokers)

สถิติการออกใบอนุญาต (Issuing of Licenses Statistics)

สถิติการสอบ (License Examination Statistics)

สถิติประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance Statistics)