การจัดซื้อจัดจ้าง

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

การจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างของส่วนภูมิภาค

ประกาศร่าง TOR

ประกาศราคากลาง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด