ตัวแทนนายหน้าประกันภัย

ชื่อ เอกสาร
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน Unit_Linked และ Universal Life
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันชีวิต (ตช.9)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.1)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.7)
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกัน (นช.12)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.1)
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.5)
หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น (ตว.6)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.7)
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันวินาศภัย (ตว.9)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1)
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
คำขอต่ออายุใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.7)
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกันภัย (นว.12)
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยต่อ
หนังสือมอบอำนาจ

Pages