มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการายงานทางการเงิน

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อม ความเข้าใจ และผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย
Title
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อม ความเข้าใจ และผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
บทความที่น่าสนใจ
Title
บทความที่ 1 ความเป็นมาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
บทความที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ตอนที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
Title
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
คณะทำงานเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
Title
1. คณะทำงานเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
Title
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
- รายงานการประชุม ปี 2553
- รายงานการประชุม ปี 2554
- รายงานการประชุม ปี 2555
- รายงานการประชุม ปี 2556
- รายงานการประชุม ปี 2557
- รายงานการประชุม ปี 2558
2. สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
3. คณะทำงานเตรียมความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4. การประชุมคณะทำงาน อ่านต่อ