การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินตนเอง ประจำปี 2561
Title
แบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย ประจำปี 2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินตนเอง (Compliance Self-Assessment)
การประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินตนเอง (30 พ.ค. 2560)
Title
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินตนเอง (Compliance Self-Assessment)
หนังสือแจ้งบริษัทประกันชีวิต เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment)"
หนังสือแจ้งบริษัทประกันวินาศภัย เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment)"
แบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย
การประชุมคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2560 (19 เม.ย. 2560)
Title
แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ "ร่างแบบประเมินตนเองของบริษัทประกันภัย"
(ร่าง) แบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย
เอกสารประกอบการเสวนา "บทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจประกันภัยฯ" โดยรองเลขาธิการด้านตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเสวนา "บทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจประกันภัยฯ" โดยรองเลขาธิการด้านกำกับ
กรรมการมืออาชีพกับความสำเร็จของธุรกิจ โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร
นโยบายของสำนักงาน คปภ. ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดย เลขาธิการ คปภ.
กำหนดการ "การประชุมคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2560"