การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
Title
เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย
Update !!! คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual)
กรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Framework - Risk Based Supervision)
Update !! การประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual) Read more
แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย