แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2561-2563

 

แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนงานและคำอธิบาย โดยแบ่งยุทธศาสตร์ ออกเป็น 4 ด้านตามหลัก Balanced Scorecard  ดังนี้