การสมัครเป็นนายหน้าประกันภัย (ประเภทนิติบุคคล)

การสมัครเป็นนายหน้าประกันภัย (นิติบุคคล)

การสมัครเป็นนายหน้าประกันภัย (ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย) ประเภทนิติบุคคลนั้นเป็นไปตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2554 ซึ่งนิติบุคคลที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องติดต่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

เอกสารประกอบ

1. หนังสือนำส่งจากผู้เริ่มก่อการ เรื่อง ขออนุมัติวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

2. สำเนาใบจองชื่อ ต้องได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. สำเนาร่างบริคณห์สนธิ 1 ชุด ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

4. สำเนาวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทในการประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

***ทั้งนี้นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (บุคคลธรรมดา) ต้องไม่ได้เป็นนายหน้ากระทำการแทนนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล รายอื่น

เอกสารประกอบ

1. คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2)/วินาศภัย (นว.2)

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน

  • ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
  • ห้ามนิติบุคคลตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย หรือผู้ที่มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

2.1 บุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

2.2 บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย ในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

2.3 บุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ผู้กระทำการแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยในเวลาเดียวกัน

2.4 บุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ สมุห์บัญชี หรือพนักงานผู้ที่มีอำนาจในการจัดการกิจการของบริษัทประกันภัยในเวลาเดียวกัน

2.5 บุคคลที่เป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยในเวลาเดียวกัน

2.6 บุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำความโดยทุจริต

2.7 บุคคลล้มละลาย

2.8 บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2.9 บุคคลที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย

3. สำเนาวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท

4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เรียกชำระค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท)

5. หนังสือรับรองประวัติกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการ

6. หนังสือให้ความยินยอมกระทำการแทนนายหน้านิติบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 คน แนบสำเนาใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

7. สำเนาหนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร (ถ้ามี)

8. สำเนาสัญญาเช่าหรือสำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งทำงาน

9. สำเนาบัญชีเงินฝากพร้อมหนังสือรับรองจากธนาคาร

10. ประวัติผู้เข้าทดสอบความรู้ 2 คน บริษัทต้องส่งผู้แทน (ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย) อย่างน้อย 2 คนเข้าทดสอบความรู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

11. แผนที่ตั้งสำนักงาน

12. ภาพถ่ายสถานที่ตั้งและภายในสำนักงาน ไม่ต่ำกว่า 4 ภาพ ภาพถ่ายต้องแสดงให้เห็นถึงสำนักงานของบริษัท ดังนี้

มีพื้นที่ใช้สอย และอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสม พร้อมดำเนินกิจการนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

มีสัดส่วนของตนเองโดยเฉพาะ

ป้ายชื่อของบริษัทติดไว้หน้าสำนักงานให้เห็นโดยชัดเจน

13. รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

13.1 แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

13.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยี

13.3 รายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานและสาขาที่จะประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2)PDF 93.8 KB
คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.2)PDF 94.2 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิตPDF 90.3 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยPDF 90.3 KB

สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. โดยมีขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้

ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ.

1.1 นิติบุคคลยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต (นช.8/นว.8) ที่ส่วนงานสารบรรณ พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

  • คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.8)/วินาศภัย (นว.8)
  • สำเนาหนังสือรับรองและสำเนาวัตถุที่ประสงค์ของนิติบุคคล
  • สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น
  • ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล
  • รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

(ก) แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

(ข) แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยี

(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานและสาขาที่จะประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

1.2 สำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสาร/การส่งรายงาน ของนิติบุคคล

1.3 หากเอกสาร/หลักฐานถูกต้องครบถ้วน การพิจารณาดำเนินการใช้เวลาประมาณ 10 วัน

1.4 เมื่อผ่านการพิจารณา นิติบุคคลชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต

1.5 ให้นิติบุคคลส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้กับสำนักงาน คปภ. ในวันที่ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต

2. การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทางอีเมล์ (e-Mail) หรือระบบการส่งรายงานทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำนักงาน คปภ.

2.1 นิติบุคคลสแกน (scan) คำขอต่ออายุใบอนุญาต (นช.8/นว.8) พร้อมเอกสารประกอบส่งไปยัง broker@oic.or.th หรือระบบการส่งรายงานทางอิเล็กทรอนิคส์สำหรับนายหน้านิติบุคคล (https://upload.oic.ot.th)

2.2 สำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสาร/การส่งรายงาน ของนิติบุคคล

2.3 หากเอกสาร/หลักฐานถูกต้องครบถ้วน การพิจารณาดำเนินการใช้เวลาประมาณ 10 วัน

2.4 เมื่อผ่านการพิจารณา นิติบุคคลชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต

2.5 ให้นิติบุคคลส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้กับสำนักงาน คปภ. ในวันที่ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต

คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน) (นช.8)PDF 79.7 KB
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน) (นว.8)PDF 79.8 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิตPDF 90.3 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยPDF 90.3 KB