ผู้ที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายสามารถทำประกันภัยได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
กฎหมายประกันภัย
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

บุคคลล้มละลายจะทำสัญญาประกันภัยหรือนิติกรรมใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน หากมิได้รับความยินยอม สัญญาประกันภัยหรือนิติกรรมดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ ตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปแล้วนั้น สามารถเรียกคืนในฐานะลาภมิควรได้