จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2553
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ขยายระยะเวลาการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาการออกแบบ ตกแต่งและก่อสร้างรวมบริหารจัดการงานวันประกันภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล และงานสัปดาห์ประกันภัย 17 May 2553
ขยายระยะเวลาการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ ปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 17 May 2553
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 07 May 2553
สอบราคาจัดซื้อประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. 30 April 2553
สอบราคาจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน คปภ. 30 April 2553
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งระดับผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน 8 คัน 26 April 2553
ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาฯ งานวันประกันภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล และงานสัปดาห์ประกันภัย 26 April 2553
การสอบราคาจ้างซื้ออุปกรณ์ \"โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตในส่วนกลางและภูมิภาค\" 23 April 2553
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ 23 April 2553
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยฯ ผ่านสื่อวิทยุ 21 April 2553
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คัน 07 April 2553
สอบราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับสำนักงาน คปภ. และการรับรู้และเข้าใจของประชาชนด้านการประกันภัย 23 March 2553
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 17 March 2553
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2551 และ 2552 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 17 March 2553
ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ปี 2553 29 January 2553
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงาน 04 January 2553
ปี 2552
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คัน 18 December 2552
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง ประจำปี 2553 16 December 2552
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2553 14 December 2552
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัย 27 November 2552
ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ตกแต่งอาคาร รวมงานระบต่างๆ ของสำนักงานคปภ. ภาค 2 จ.นครสวรรค์ 17 November 2552
ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ตกแต่งอาคาร รวมงานระบต่างๆ ของสำนักงานคปภ. ภาค 7 จ.สงขลา 17 November 2552
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2552 17 November 2552
สอบราคาจ้างตกแต่ง และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 2 จังหวัดนครสวรรค์ 17 November 2552
สอบราคาจ้างตกแต่ง และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 7 จังหวัดสงขลา 17 November 2552
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งพนักงานฯ 29 October 2552
สอบราคาจ้างจัดทำป้ายโฆษณากลางแจ้ง (ธงญี่ปุ่น) 19 October 2552
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบแผ่นพับ 09 October 2552
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้า พร้อมจัดส่งฯ ประจำปี 2552 09 October 2552
สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดงาน\"พิธีเปิดอาคารสำนักงาน คปภ.\" 11 August 2552
สอบราคาจ้างตกแต่ง และติดตั้งเฟอนิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ.เขต1 - เขต2 16 June 2552
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย ณ สำนักงาน คปภ. ภาค 09 April 2552
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุหมึกต่างๆ 08 April 2552
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2552 31 March 2552
สอบราคาจ้างรับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์เงินสำรองประกันภัย 30 March 2552
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยแก่ประชาชน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 27 March 2552
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฯ สำนักงานคปภ. ประจำปี 2552 18 March 2552
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2551 17 March 2552
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์การประกันภัย 13 March 2552
สอบราคาจ้างออกแบบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน คปภ. ปี 2552 10 March 2552

Pages