จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2558
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังข้อมูล เพื่อรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลการประกันภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 September 2558
การประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรร์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 October 2558
การประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง " การประกันภัยรถภาคบังคับ " ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 July 2558
ปี 2560
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ CEO Insurance Forum 2017 11 May 2560
ปี 2562
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน ๕ ส ของสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097035112 05 September 2562
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว สำหรับศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย (Centre of InsurTech, Thailand (CIT)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097618108 26 September 2562
การประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-Gp เลขที่โครงการ 62017130460 ระหว่างวันที่ 17-25 ม.ค. 2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอ 28 ม.ค. 2562 17 January 2562
ปี 2554
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
(ยกเลิก) ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 30 คัน 12 September 2554
การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 07 September 2554
ปี 2555
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
กองทุนประกันชีวิต เปิดสอบราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV) จำนวน 1 คัน 06 January 2555
กองทุนประกันวินาศภัย เปิดสอบราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV) จำนวน 1 คัน 06 January 2555
การจัดซื้อประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 โดยวิธีสอบราคา 26 June 2555
การประกวดราคาการเช่ารถยนต์สำหรับใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 13 คัน 30 November 2555
การประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 July 2555
การประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 July 2555
การประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ๊กเก็ตอาสาสมัครประกันภับ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 April 2555
การประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ๊กเก็ตอาสาสมัครประกันภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 06 June 2555
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 August 2555
การประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 February 2555
การประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อทดแทนของเดิม สำหรับสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาค จำนวน 29 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 September 2555
การสอบราคาจัดจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดแต้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงาน Thailand Smart Money 15 October 2555
ปี 2553
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน 25 June 2553
ปี 2556
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการพัฒนาแนวทางการกำกับการประกันภัยต่อของประเทศไทย 25 March 2556
การประกวดราคาจัดจ้างโอนย้ายฐานข้อมูลกลาง สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 August 2556
การประกวดราคาจัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 May 2556
การประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและตรวจประเมินระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2005 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 May 2556
การประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 March 2556
การประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานด้านบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 August 2556
การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 December 2556
การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันภัย (Insurance Bureau System) 07 June 2556
การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแนวทางการประเมิณความเสี่ยงรวมและจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 07 June 2556
การประกวดราคาจ้างโครงการโอนย้ายฐานข้อมูลกลางสำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 September 2556
การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 June 2556
การสอบราคาจังปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค7 จังหวัดสระบุรี 11 June 2556
การสอบราคาจัดจ้าง โครงการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) สำหรับหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 13 March 2556
ปี 2559
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 June 2559
ปี 2557
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงเครือข่ายเสมือน สำนักงาน คปภ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 June 2557
การประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนงานด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 June 2557
การประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตโฆษณา \"ประกันภัย 200\" ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 March 2557
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2555

Pages