จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2563
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 27 May 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการพัฒนาระบบรายงานประกอบการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย 26 May 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซด์ www.oic.or.th หรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 22 May 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) เพื่อการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างระบบการให้ความรู้ด้านการประกันภัยครบวงจร (Create Insurance Literacy System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057160748 21 May 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ในรูปแบบของที่ระลึก (premium) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057138984 20 May 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 May 2563
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิด IP Camera พร้อมระบบและการติดตั้ง บริเวณอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริเวณอาคารศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย และห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เลขที่โครงการ 63057206968 15 May 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057102560 14 May 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 27001 และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 14 May 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057066510 08 May 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสปอตโฆษณาและพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ของสำนักงาน คปภ. และข่าวสารด้านการประกันภัย ผ่านสื่อวิทยุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสำนักงาน คปภ. (OIC Strategic Management) โดยวิธีคัดเลือก 05 May 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการสำหรับคูหานิทรรศการของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 April 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. ฉบับที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๒ 28 April 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประกันภัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่โครงการ 63047450613 27 April 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ website สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 April 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 2 รับเอกสารประกวดราคาตั้ง วันที่ 24 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 24 April 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประเมินราคาอาคารพร้อมที่ดินของสำนักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 24 April 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 April 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตวีดีโอ ความรู้ด้านการประกันภัย จำนวน 5 เรื่อง ความยาวต่อเรื่องไม่น้อยกว่า 3 นาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มของใช้ห้องประชุม (ประจำเดือน มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 April 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 March 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการด้านสินไหมทดแทน โดยวิธีคัดเลือก 24 March 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2563 เลขที่โครงการ 63037376165 24 March 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 23 March 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บปกเข้าเล่ม เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 March 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองจดหมาย และซองเอกสารพร้อมสกรีนโลโก้สำนักงาน 16 March 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) 13 March 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาต ยี่ห้อ Datacard รุ่น SD360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 March 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกิจกรรมเสริมทักษะสร้างความสุข ประจำปี ๒๕๖๓ (OIC Happy Activities) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 March 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบโปสเตอร์ สร้างการรับรู้ด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 March 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรับรู้ บทบาทพันธกิจ หน้าที่ ผ่านการจดจำในรูปแบบ ข้อความ โลโก้ ตราสัญลักษณ์องค์กร หรือข่าวสารด้านการประกันภัยและเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 March 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการทบทวนกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่โครงการ 63027518497 05 March 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ โดยเฉพาะเจาะจง 04 March 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าห้องประชุม และ LCD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 February 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคาการจ้างจัดเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน (Filing System) โดยวิธีคัดเลือก 26 February 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคาการจ้างจัดเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน (Filing System) โดยวิธีคัดเลือก 26 February 2563

Pages