< >
<
>

คปภ. ลงพื้นที่เยือนถิ่นวัฒนธรรม นำระบบประกันภัยสู่วิถีชุมชนบ้านนาอ้อ จังหวัดเลยเล็งผุดกรมธรรม์ประกันภัยสวนยางพารา รองรับความต้องการเกษตรกร พร้อมแนะกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ - ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย - ประกันภัย ...  และประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เหมาะกับวิถีชีวิตชาวชุมชน 

 

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2563 ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย ผู้จัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ผู้แทนกองทุนประกันวินาศภัย ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย หลายบริษัท ลงพื้นที่ชุมชนนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในรูปแบบ Insurance Mobile Unit ในโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 4  โดยคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้วิถีชีวิตภายในชุมชน เช่น ฐานการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน ฐานการเรียนรู้การทอผ้าพื้นถิ่น ฐานการเรียนรู้การบีบข้าวปุ้น ฐานการเรียนรู้การจักสานไม้ไผ่ เป็นต้น 

 

 

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของสำนักงานคปภ. ได้เข้าเยี่ยมชาวชุมชนถึงหน้าประตูบ้าน เพื่อรับฟังสภาพปัญหา และความต้องการด้านประกันภัย โดยนำข้อมูลกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงของผู้เป็นมารดาที่สูญเสียบุตรชาย จากอุบัติเหตุขับรถยนต์ชนแท่งปูนข้างทาง และได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัย ... ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ และการประกันชีวิต 1,000,000 กว่าบาท ส่งผลทำให้ครอบครัวสามารถก้าวข้ามวิกฤติจากเหตุการณ์การสูญเสียในครั้งนั้นมาได้ เพราะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากระบบประกันภัยเข้ามาเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

 

 

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า จากข้อมูลการรายงานของสำนักงาน คปภ. จังหวัดเลย พบว่า ประชาชนในจังหวัดเลย 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมในครั้งที่ผ่านมา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน อำเภอภูเรือ และอำเภอภูหลวง  มีเกษตรกรกว่า  325 ราย ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติดังกล่าว ทำให้มีพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายจำนวน 361 ไร่ พืชไร่ 325 ไร่ และพืชอื่น 110 ไร่ รวมพื้นที่เสียหาย 796 ไร่ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากการประกันภัยทั้งหมด จึงขอชื่นชมส่วนราชการ ธกส. และชาวเมืองเลยที่เล็งเห็นความสำคัญของระบบประกันภัยและช่วยกันส่งเสริมชุมชนให้แข็งแรงเพื่อที่จะก้าวผ่านทุกวิกฤติไปด้วยกัน และจากการลงพื้นที่จังหวัดเลยในครั้งนี้ของสำนักงานคปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย พบว่า จังหวัดเลย มีพื้นที่ปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก และเกษตรกรมีความต้องการที่จะทำประกันภัยสวนยางพารา ดังนั้นสำนักงาน คปภ.จะนำความต้องการของเกษตรกรไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสวนยางพาราต่อไป  

 

 

ด้านนายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย กล่าวว่าชุมชนนาอ้อ เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ อันโดดเด่น มีการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และมีการพัฒนาทรัพยากร ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุของชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการชุมชน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้แก่ชุมชนและจังหวัด ดังคำขวัญที่ว่า นาอ้อเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม นำประชาสุขยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่สำนักงาน คปภ. ได้ลงมาพื้นที่ชุมชนนาอ้อเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันภัย และเพื่อนำระบบประกันภัยใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้กับการดำเนินวิถีชีวิตของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของการทำประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ การทำประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย การทำประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการทำประกันภัย ... ซึ่งทำให้ชาวชุมชนนาอ้อ มีความรู้ ความเข้าใจการทำประกันภัยประเภทต่าง มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญชาวชุมชนสามารถนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและครอบครัวได้อย่างครบวงจร  

 

 

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน คปภ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ชาวชุมชนนาอ้อ และชาวเมืองเลยได้มีความรู้ ความเข้าใจในประกันภัย ... มากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวชุมชนนาอ้อได้เข้าถึงการทำประกันภัย ... สำนักงาน คปภ. ได้รับความร่วมมือจากสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นำประกันภัย ... มาแจกให้กับชาวชุมชนนาอ้อในครั้งนี้จำนวน 100 ฉบับด้วย รวมทั้งได้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังสภาพปัญหาด้านประกันภัยระหว่างสำนักงาน คปภ. กับชาวชุมชนนาอ้อในรูปแบบการเสวนาภายใต้หัวข้อประกันภัยน่ารู้ สู่ชุมชนโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองอย่างเข้มข้น ซึ่งประกอบ นายสุรินทร์ ตนะศุภผล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค นายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ นางสาวดาเนตร วันทนีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ็อคชิ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยได้รับเกียรติจากนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับและร่วมรับฟังการเสวนาความรู้ด้านประกันภัย รวมทั้งเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยด้วย

 

 

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 3 ของโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 4 ภายใต้แนวคิดเหนือสุดใต้ ตะวันออกสุดตะวันตกโดยสำนักงาน คปภ. ได้บูรณาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย นำระบบประกันภัยส่งถึงประตูบ้านชาวชุมชนในรูปแบบ Insurance Mobile Unit หรือศูนย์บริการประชาชนด้านการประกันภัยเคลื่อนที่แบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่ออุตสาหกรรมประกันภัยอย่างยั่งยืน โดยมีการถ่ายทำเป็นรายการซีรีย์คปภ. เพื่อชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนควบคู่ไปกับองค์ความรู้ด้านประกันภัย และนำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านประกันภัยในวงกว้างต่อไปเลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย