เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” Best Practice Awards 2019 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

 
สำหรับรางวัลเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” Best Practice Awards 2019 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย คณะทำงานและองค์กรเครือข่าย ได้ร่วมกันคัดสรร คัดเลือก บุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ ประสบความสำเร็จในชีวิต สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและได้สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ  จึงได้ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับรางวัล“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2562 ประเภทบุคคล จำนวน 84 คน และประเภทองค์กร จำนวน 31 องค์กร
 
ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. เป็นตัวแทนของผู้เข้ารับรางวัลฯกล่าวขอบคุณ องคมนตรี ประธานในพิธี  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีถ้อยคำสำคัญตอนหนึ่งว่า “การเข้ารับรางวัลนี้นั้น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความภูมิใจคือ การได้มีโอกาสเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความเป็นเลิศในสิ่งที่ได้ทำสำเร็จแล้วและยังจะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนและหลายองค์กรในสังคมไทยได้สร้างและพัฒนานวัตกรรมต่างๆให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อจะนำมาสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น และจะมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังสติปัญญา เพื่อพัฒนาวิชาชีพและวิชาการในทุกแขนงที่รับผิดชอบให้ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรที่เคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า ตลอดจนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขของสังคมไทยตลอดไป”