ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ครั้งที่ 24 (24th IAIS Annual Conference) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  โดยมีสมาคมหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors : IAIS) เป็นเจ้าภาพร่วมกับธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia : BNM) ซึ่งถือเป็นครั้งสำคัญที่ IAIS เลือกจัดประชุมในภูมิภาคเอเซียน โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และทราบความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆ ของสมาคมฯ ซึ่งผลสรุปการประชุมที่สำคัญคือ การให้ความเห็นชอบมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจระดับสากล (Insurance Core Principles) ที่มีการปรับปรุงให้เข้มข้นขึ้นในหลายด้าน ได้แก่ การประกันภัยต่อ และการกำกับดูแลพฤติกรรมตลาด (Market conduct)  และยังมีประเด็นการหารือด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแล การส่งเสริมความรู้ด้านการเงินแก่ผู้บริโภค การส่งเสริมการเข้าถึงด้านการประกันภัย และการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคประกันภัย เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมประชุมทวิภาคีกับ Mr. Muhammad Bin Ibrahim ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย (BNM) พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ BNM โดยได้มีการหารือในหลายประเด็น อาทิ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยตะกะฟุล การเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันภัย รวมถึงประสบการณ์เข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. และ BNM จะยกระดับความร่วมมือโดยจะจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการกำกับดูแลและการส่งเสริมการให้ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโครงสร้างตลาดประกันภัยที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยค่อนข้างมาก ดังนั้นความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมประกันภัยของทั้งสองประเทศ 

จากนั้นตนและคณะได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Insurance Authority (IA) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกี่ยวกับมาตรการการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นเรื่องที่ สำนักงาน คปภ. และหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ การประสานความร่วมมือในการกำกับกลุ่มธุรกิจประกันภัย และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการอำนวยความสะดวกในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแก่ผู้เล่นรายใหม่ที่ต้องการทำธุรกิจประกันภัยออนไลน์โดยเฉพาะ รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างหน่วยงานทั้งสอง

นอกจากนี้ตนและคณะยังได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ได้แก่ เลขาธิการสมาคม IAIS และประธานสมาคมนายทะเบียนประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (National Association of Insurance Commissioners) โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแลในประเทศเกิดใหม่ อาทิ การกำกับคนกลางประกันภัยการฉ้อฉล และการกำกับกลุ่มธุรกิจประกันภัย

การเข้าร่วมประชุมและพบปะหน่วยงานในประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศในครั้งนี้ นับเป็นการประชุมระดับนานาชาติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปี ภายใต้ธีม “Insurance Supervision : Looking Beyond…” ซึ่งหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยทั่วโลกอันรวมถึงสำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลสากล ที่ประเทศสมาชิกจะยึดถือในการกำหนดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับธุรกิจประกันภัย และส่งเสริมความร่วมมือในการกำกับธุรกิจประกันภัยต่อไปเลขาธิการ คปภ.กล่าวในตอนท้าย