กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่3/2554