การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยสำหรับบุคคลากรสหกรณ์และเกษตรกร