งานแถลงข่าวการประกันภัยกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน