เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็น

เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Friday, May 11, 2561