ปี 2562

ฉบับที่ 1/62 ถึง 17/62 ลงวันที่ 24 ม.ค. 62 (30 ม.ค. 62)
pdf 6.76 MB

ปี 2561

ฉบับที่ 18-61 ถึง 34-61 ลงวันที่ 1 พ.ย. 61 (5/11/2561)
pdf 7.24 MB
ฉบับที่ 4-61 ถึง 16-61 ลงวันที่ 16 ส.ค. 61 (28/08/2561)
pdf 5.12 MB
ฉบับที่ 3 (30/3/61)
pdf 41.79 KB

ปี 2560

ฉบับที่ 28/2560 (30/11/2560)
pdf 37.32 KB
ฉบับที่ 27/2560 (30/11/2560)
pdf 29.84 KB
ฉบับที่ 26/2560 (30/11/2560)
pdf 31.42 KB
ฉบับที่ 25/2560 (30/11/2560)
pdf 33.46 KB
ฉบับที่ 24/2560 (30/11/2560)
pdf 29.31 KB
ฉบับที่ 23/2560 (30/11/2560)
pdf 30.09 KB
ฉบับที่ 22/2560 (30/11/2560)
pdf 28.76 KB
ฉบับที่ 21/2560 (30/11/2560)
pdf 29.28 KB
ฉบับที่ 20/2560 (30/11/2560)
pdf 32.75 KB
ฉบับที่ 19/2560 (30/11/2560)
pdf 32.18 KB
ฉบับที่ 18/2560 (30/11/2560)
pdf 31.13 KB

ปี 2558

ฉบับที่ 9/2558 (2/09/2558)
pdf 444.39 KB
ฉบับที่ 16/2558 (28/12/2558)
pdf 990.35 KB

ปี 2557

ฉบับที่ 10 /2557 (30/04/2557)
pdf 71.8 KB
ฉบับที่ 6/2557 (30/04/2557)
pdf 161.24 KB
ฉบับที่ 4/2557 (19/03/2557)
pdf 81.24 KB
ฉบับที่ 2/2557 (19/03/2557)
pdf 130.21 KB

ปี 2554

ฉบับที่ 8/2554 (07/07/2554)
pdf 237.39 KB

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกันวินาศภัย

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกันวินาศภัย

 

 

  • กรณีบริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย สาเหตุของการกระทำผิด เช่น การประวิงเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยล่าช้า, การประวิงเวลาการคืนเบี้ยประกันภัย และไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และการฝ่าฝืนประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่อง ไม่มีผู้แทนนิติบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างน้อย 2 คนที่ผ่านการทดสอบความรู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นต้น
  • กรณีตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย สาเหตุของการกระทำผิด เช่น ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้วไม่นำส่งเงินให้บริษัทประกันภัยนำส่งเงินให้บริษัทประกันภัย, กระทำการในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยและในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มอบหมายให้พนักงานของบริษัทที่ไม่มีใบอนุญาตประกันวินาศภัยชี้ช่องให้บุคคลเอาประกันภัยและชำระเงินเบี้ยประกันให้กับนิติบุคคลดังกล่าว เป็นต้น

 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย