ระเบียบ/กฎหมายที่เกียวข้อง

ระเบียบ/กฎหมายที่เกียวข้อง
 

รายชื่อกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ คปภ.

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545

คำสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541

ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2553

ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง กำหนดสถานที่ทำการฯ พ.ศ. 2551

ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง อัตราการวางเงินเป็นหลักประกันฯ พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง อัตราการวางเงินเป็นหลักประกันฯ พ.ศ. 2559  

ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง อัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการฯ พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)

ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง อัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการฯ พ.ศ. 2559 

ประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง ทะเบียนผู้ประนอมข้อพิพาทประกันภัย พ.ศ. 2554

ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่องคุณสมบัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2557

ประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง ทะเบียนอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2559

ประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง ทะเบียนอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ประกาศสถานที่ทำการอนุญาโตตุลาการ คปภ. ภาค 12 (สงขลา) พ.ศ.2559