การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2560 (CEO Insurance Forum 2017)

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon E-Book CEO Forum 201726.27 MB
PDF icon ผลสรุปผลการหารือและข้อเสนอแนะจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยประจำปี 256078.53 KB
PDF icon กำหนดการ “การประชุมคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๐”338.92 KB
PDF icon นโยบายของสำนักงาน คปภ. ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดย เลขาธิการ คปภ.1.79 MB
PDF icon ความเป็นมืออาชีพของกรรมการ “กรรมการมืออาชีพกับความสำเร็จของธุรกิจ” โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร357.13 KB
PDF icon การเสวนา “บทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง” โดย รองเลขาธิการด้านกำกับ1.29 MB
PDF icon การเสวนา “บทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง” โดย รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ1.47 MB
PDF icon (ร่าง) แบบประเมินตนเอง (Compliance Self-Assessment) ของบริษัทประกันภัย1.59 MB
PDF icon แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “(ร่าง) แบบประเมินตนเอง (Compliance Self-Assessment) ของบริษัทประกันภัย”238.1 KB
PDF icon กำหนดการการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๐ (CEO Insurance Forum 2017)186.24 KB
PDF icon กลุ่ม 1 การพัฒนากฎหมาย การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในยุคดิจิทัล 463.01 KB
PDF icon กลุ่ม 2 การกำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยด้วย Regulatory Sandbox 238.07 KB
PDF icon กลุ่ม 3 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจประกันภัย 1.03 MB
PDF icon เอกสารเพิ่มเติมกลุ่ม 33.49 MB
PDF icon กลุ่ม 4 การยกระดับการกำกับพฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 2.98 MB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Thursday, March 30, 2560