แบบสอบถาม การรับประกันภัย การประกันภัยต่อ การบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มการเกิดมหันตภัยในประเทศไทยของบริษัทประกันวินาศภัย