เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขมาตรา 10 )และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขมาตรา 9 )เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 7 กันยายน 2561