ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย