ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง เงื่อนไขทั่วไปสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง