ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง คำนิยามโรคร้ายแรง 50 โรค แบบมาตรฐาน