ประชาพิจารณ์ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. ที่ออกตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนด มาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยง