ประกาศว่าด้วยการประกันภัยต่อ ของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย