ขอรับฟังความคิดเห็น ร่างคำสั่งนายทะเบียน เกี่ยวกับ การให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา 1 ปี สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ฯ

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Microsoft Office document icon (ร่าง) คำสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์และอัตราเบี้ยประกันภัย_Hearing521 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์และอัตราเบี้ยประกันภัย_Hearing138.5 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) คำสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ กลุ่ม_Hearing519 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม_Hearing186.5 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม_Hearing275.5 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) สัญญาเพิ่มเติมทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม_Hearing74.5 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงกลุ่ม_Hearing198.5 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) สัญญาเพิ่มเติมฯ อุบัติเหตุกลุ่ม แบบที่ 1 การเสียชีวิต_Hearing95.5 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) สัญญาเพิ่มเติมฯ อุบัติเหตุกลุ่ม แบบที่ 2 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียสายตา_Hearing92 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) สัญญาเพิ่มเติมฯ อุบัติเหตุกลุ่ม แบบที่ 3 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียสายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง_Heari104.5 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) สัญญาเพิ่มเติมฯ อุบัติเหตุกลุ่ม แบบที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุกลุ่ม_Hearing82.5 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (จลาจล นัดหยุดงาน)_Hearing27 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (ฆาตกรรม)_Hearing27 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร)_Hearing59.5 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (สงครามกลางเมือง)_Hearing27 KB
Microsoft Office document icon (ร่าง) บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (สาธารณภัย )_Hearing32 KB
File คำอธิบายเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียน_Hearing22.12 KB
File แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น21.48 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Wednesday, January 9, 2562