วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (VISION)

“สำนักงาน คปภ. จะทำให้ สาธารณชน มีความรู้ ความสามารถและเชื่อมั่น
ในการใช้ระบบประกันภัย เพื่อบริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

 

พันธกิจ (Mission) :

1. กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความเข้มแข็ง มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย 

 

ยุทธศาสตร์ : E.F.F.E.C.T.

E

Proactively Educating the Public

ส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาด และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และเสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ

 1. ยกระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (Change-Agent และ Multipliers) ในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ เพื่อให้มีความเข้าใจสามารถสร้างประโยชน์จากระบบประกันภัย และนำไปขยายผลต่อสาธารณชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น และเอื้อต่อการเติบโตเพิ่มความมั่นคง และน่าเชื่อถือให้ภาคอุตสาหกรรม
 2. ผลักดันให้ภาคธุรกิจประกันภัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เกิดความร่วมมือในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้มากและรวดเร็วขึ้น
 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สำนักงาน คปภ. เป็นที่รู้จักและให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนอย่างชัดเจนและกว้างขวางมากขึ้น ผ่านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

  F

  Modify & Improve upon the Fundamentals

  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็วคุ้มค่าและเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านบทบาท การบริหารจัดการภายในองค์กร

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต
  2. ยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐาน โดยครอบคลุมการปรับโครงสร้างองค์กร และถ่ายทอด/สื่อสารให้โครงสร้างใหม่สามารถเป็นที่เข้าใจได้ง่าย และเอื้อต่อการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการวางแผนอัตรากำลังคน และการพัฒนาระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
  3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในที่เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน คปภ.
  4. เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดและสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เป็นที่รับรู้ เข้าใจ และซาบซึ้งได้ง่ายและรวดเร็ว

   FE

   Foster Expansion of Strategic Alliance Network to Promote
   Industry Growth and Increase Market Fluidity

   สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพคล่องของภาคอุตสาหกรรม

   1. ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ และการผลักดันให้กฎหมาย และกรอบการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในแต่ละประเทศ มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Harmonization of rules and regulations)
   2. พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ

    C

    Ensure the Proper Market Conduct to Enhance the Industry’s Credibility and Stability

    พัฒนาระบบการกำกับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อระบบประกันภัย

    1. พัฒนามาตรฐานการกำกับตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้ธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็งมีการบริหารงานที่ดี
    2. พัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็ง มีการบริหารงานที่ดี
    3. เพิ่มศักยภาพการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย สอดคล้องกับความเสี่ยงและความต้องการของสาธารณชน
    4. ผลักดันการใช้ระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานสากล (IFRS)
    5. ปรับปรุงการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมุ่งเน้นการปรับวงเงิน ปรับโครงสร้างตลาดประกันภัยรถภาคบังคับ และการจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
    6. เพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทให้มีมาตรฐานและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     T

     Using the Advancement of Techniques and Information Technology to Increase
     the Public Knowledge in Utilizing Insurances to Manage Risk & Maintain Stability

     พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลที่นำไปสู่การยกระดับความรอบรู้ ด้านการประกันภัยของประเทศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทุกภาคส่วน

     1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. และเพิ่มบทบาทการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้
     2. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กรการเผยแพร่ความรู้และให้บริการต่อสาธารณชน


      แผนกลยุทธ์สำนักงาน คปภ.