FAQ

  1. การส่งข้อมูลทางการเงินของนายหน้า นิติบุคคลแบบไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
  2. ติดตั้งโปรแกรม VPN
  3. การตั้งค่า HOST
  4. ประกาศเปลี่ยนแปลงเลข HOST VPN (2 พ.ค. 2556)
  5. ปัญหาแปลง excel เป็น csv เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
  6. หนังสือมอบอำนาจ